Algemene voorwaarden Surfschool Katwijk

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Surfschool-Katwijk, ATB – Katwijk en Activiteiten aan Zee met haar kantoor gevestigd op de Bomschuitstraat 115, 2224 TV Katwijk.

1.1.2. Adres locatie strand: Boulevard Zeezijde 2, 2225 BB in Katwijk

1.2 Vertegenwoordiger: degene die uit naam van Surfschool-Katwijk, ATB – Katwijk en Activiteiten aan Zee optreedt.

1.3 Deelnemer: Die aan één van de activiteiten georganiseerd door Surfschool- Katwijk, ATB Katwijk of Activiteiten aan Zee deelneemt.

1.4 Opdrachtgever: een (rechts)persoon waarmee een overeenkomst tot het uitvoeren van de Activiteit of een andersoortige overeenkomst tot stand komt.

1.5 Activiteit: De door Surfschool-Katwijk, ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee aangeboden activiteit of dienst.

1.5.1 Onder de naam Surfschool- Katwijk vallen ook de activiteiten georganiseerd vanuit de handelsnamen ATB-Katwijk en Activiteiten aan Zee.

1.6 Overeenkomst: rechtsfiguur waarbij Opdrachtgever en Surfschool-Katwijk jegens elkander over en weer verbintenissen met elkaar zijn aangegaan.

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

2.1.1 Alle activiteiten die door of namens Surfschool-Katwijk, ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee zijn gedaan,

2.1.2. Alle offertes die door of namens Surfschool-Katwijk, ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee zijn opgemaakt,

2.1.3. Alle overeenkomsten die door of namens Surfschool- Katwijk, ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee zijn gedaan,

2.1.4. Alle diensten afgenomen bij Surfschool-Katwijk, ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee.

2.2. Het is mogelijk dat er in een overeenkomst betreffende specifieke diensten, offertes of activiteiten bepalingen zijn opgenomen die afwijken van deze algemene voorwaarden. Deze specifieke bepalingen hebben voorrang op de desbetreffende regeling in de algemene voorwaarden.

2.3 Op het moment dat de opdrachtgever ervoor kiest om een overeenkomst aan te gaan met Surfschool-Katwijk aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.4 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Surfschool-Katwijk komt tot stand op het moment dat:

2.4.1 Surfschool-Katwijk een akkoordverklaring afgeeft via e-mail.

2.4.2 Surfschool-Katwijk telefonisch een akkoordverklaring afgeeft.

2.5 Op het moment dat een deelnemer feitelijk participeert aan een Activiteit van Surfschool-Katwijk aanvaardt zij daarmee de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.6 De algemene voorwaarden van Surfschool-Katwijk prevaleren boven iedere en enkele vorm van algemene voorwaarden van opdrachtgever of deelnemer.

2.6.1. Door het feitelijk participeren aan een activiteit dan wel een dienst van Surfschool-Katwijk gaan opdrachtgever en deelnemer hiermee akkoord.

Artikel 3: offertes opgemaakt door Surfschool-Katwijk

3.1. De prijzen zoals beschreven in de opgemaakte offertes zijn voor particulieren inclusief de daarbij horende omzetbelasting. Afhankelijk van de activiteit bedraagt de omzetbelasting 6 of 21%.

3.1.1. Voor bedrijven zijn de prijzen zoals beschreven in de opgemaakte offertes exclusief belasting.

3.1.2. Naast de omzetbelasting bevatten de offertes opgemaakt door Surfschool-Katwijk ook overheidsheffingen en andere kosten wanneer deze van toepassing zijn.

3.2. De offertes gemaakt door de vertegenwoordiger zijn 30 dagen geldig na offertedatum.

3.2.1. Indien de offerte na het verstrijken van 30 dagen niet is geaccepteerd is deze niet meer geldig.

3.2.2. Opdrachtgever dient in dit geval een nieuwe offerte aan te vragen.

3.3. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de offerte niet geldig.

3.4 Een door opdrachtgever aanvaarde offerte is bindend voor de uitvoering van de opdracht door Surfschool-Katwijk tegen de opgegeven prijs.

3.5 Er kan alleen afgeweken worden van de door Surfschool-Katwijk opgestelde offerte wanneer Surfschool Katwijk hier schriftelijk toestemming voor geeft aan opdrachtgever.

3.6. Er zal door Surfschool-Katwijk een factuur/berekening worden gemaakt op basis van het aantal deelnemers dat uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de activiteit door de opdrachtgever aan Surfschool-Katwijk door is gegeven.

3.7 In het geval dat er minder deelnemers zijn dan door opdrachtgever is doorgegeven heeft opdrachtgever geen recht op een gereduceerd tarief.

Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever en deelnemers

4.1 Zowel opdrachtgever als deelnemer accepteert de veiligheidsregels zoals opgesteld door Surfschool-Katwijk bij het afnemen van diensten bij Surfschool-Katwijk

4.2 Zowel opdrachtgever als deelnemer gaat bij deelname een activiteit of andere dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk akkoord met zijn eigen aansprakelijkheid jegens zichzelf en zijn eigendommen.

4.3 Zowel opdrachtgever als deelnemer gaat bij deelname aan een activiteit of andere dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk akkoord met zijn eigen aansprakelijkheid jegens Surfschool-Katwijk in het geval van roekeloos handelen of nalaten jegens het aan opdrachtgever of deelnemer toegewezen materiaal wat eigendom is van Surfschool-Katwijk of partners van Surfschool-Katwijk.

4.4 Zowel opdrachtgever als deelnemer gaat tevens akkoord bij deelname aan een activiteit of andere dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk met zijn eigen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan de eigendommen of het lichaam van anderen, veroorzaakt door roekeloosheid van de opdrachtgever.

4.4.1. Deelnemer is daarnaast zelf aansprakelijk voor schade ontstaan door omstandigheden die aan deelnemer zelf toe te rekenen zijn. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend;

A) Overschatten eigen vermogen

B) Negeren van instructie

C) Ontoereikende persoonlijke uitrusting

D) Nalatigheid

E) Onvolledigheid

F) Onjuist handelen

G) Niet handelen

H) Ontoereikende conditie

I) Ontoereikende gezondheid

4.5 Zowel opdrachtgever als deelnemer houdt zich bij deelname aan een activiteit of andere dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk aan de regels en instructies gesteld door Surfschool-Katwijk, vertegenwoordigers van Surfschool-Katwijk en regels opgesteld door de gemeente Katwijk.

4.6 Deelnemer verliest het aan hem toegewezen materiaal door Surfschool-Katwijk nimmer uit het oog.

4.7 Wanneer deelnemer ten gevolge van deelname aan activiteiten of andere diensten aangeboden door Surfschool-Katwijk genoodzaakt is tot ziektetransport of andere medische hulp is deelnemer hier zelf aansprakelijk voor.

4.8 Deelnemer dient in een situatie zoals beschreven in 4.7 zelf over een ziektekostenverzekering te beschikken. Surfschool-Katwijk is hier op geen enkele manier aansprakelijk voor.

4.9 Deelnemer is verplicht zich te gedragen als een goed deelnemer en behoudt zich van gedrag wat resulteert in een onveilige situatie van deelnemer zelf of anderen.

4.9.1. Wanneer deelnemer in de plicht genoemd in artikel 4.9 verzaakt is het recht aan Surfschool-Katwijk behouden om deelnemer uit te sluiten van deelname en de kosten van deelnemers gedrag aan deelnemer of opdrachtgever door te rekenen.

4.10 In het geval van medische aspecten die van invloed zijn op het deelnemen van de activiteiten of het huren van surfmaterialen geeft opdrachtgever die door aan een vertegenwoordiger van Surfschool-Katwijk.

4.12 Deelnemer verlaat onder geen enkele omstandigheid een activiteit aangeboden door Surfschool-Katwijk zonder dit te melden aan een vertegenwoordiger van Surfschool-Katwijk.

4.13 Indien de deelnemer materiaal met gebreken krijgt toegewezen dient deelnemer dit meteen te melden aan een vertegenwoordiger van Surfschool-Katwijk.

4.14 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en hoeveelheden aan Surfschool-Katwijk.

4.14.1 Wanneer opdrachtgever hierin verzaakt of incorrecte gegevens aan Surfschool-Katwijk verstrekt is deelnemer zelf aansprakelijk voor de noodzaak tot eventuele extra kosten, aanpassing van de activiteit of andere maatregelen genomen door Surfschool-Katwijk noodzakelijk om de activiteit plaats te kunnen laten vinden.

4.14.2 In bepaalde gevallen van verzaking door opdrachtgever van de plicht genoemd zoals in 4.14 heeft Surfschool-Katwijk het recht om de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten of te annuleren. Surfschool-Katwijk heeft het recht om de kosten die hieruit voortvloeien door te rekenen aan opdrachtgever.

4.14.3 Surfschool-Katwijk heeft het recht om op grond van de door opdrachtgever doorgegeven gegevens te concluderen dat een deelnemer niet geschikt is tot deelname, en deze dan ook uit te sluiten.

4.15 Deelnemer dient te beschikken over minstens 1 zwemdiploma. Surfschool-Katwijk heeft het recht hiernaar te vragen ter controle en wanneer deelnemer hier niet over beschikt deze uit te sluiten.

4.16 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aan of het verlies van persoonlijke zaken of de zaken van derden die tijdens deelname aan een activiteit of dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk in het bezit zijn van deelnemer.

Artikel 5 – Rechten Surfschool-Katwijk

5.1 Bij het verstoren of bewust niet actief deelnemen van de deelnemer aan een activiteit of dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk behoudt Surfschool-Katwijk het recht deelnemer verdere deelname te ontzeggen.

5.2 In het geval van het plaatsvinden van een situatie zoals beschreven in artikel 5.1 heeft zowel deelnemer als opdrachtgever geen recht op restitutie, inhoudende les- of verhuurgeld of een nieuwe deelname aan een activiteit of dienst.

5.3 Surfschool-Katwijk is niet verantwoordelijk voor handelingen van personen die niet bij Surfschool-Katwijk, activiteiten aangeboden door Surfschool-Katwijk en partners van Surfschool-Katwijk horen.

5.4 Surfschool-Katwijk is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit handelingen van handelingen van personen die niet bij Surfschool-Katwijk, activiteiten aangeboden door Surfschool-Katwijk en partners van Surfschool-Katwijk horen.

5.5 Wanneer Surfschool-Katwijk schade erkent is het bedrag hiervan maximaal het door de verzekering uitgekeerde bedrag aan opdrachtgever of deelnemer.

Artikel 6 – Verplichtingen Surfschool-Katwijk

6.1 Surfschool-Katwijk heeft de verplichting de hoor haar aangeboden activiteiten naar haar beste vermogen en kunnen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

6.2 Surfschool-Katwijk heeft de verplichting materialen aan te bieden aan deelnemers die de geschikte aard hebben voor de door Surfschool-Katwijk aangeboden activiteiten en in een zulke mate onderhouden zijn dat materialen in goede staat verkeren.

6.3 Surfschool-Katwijk heeft de verplichting een verzekering tot Wettelijke Aansprakelijkheid af te sluiten.

6.4 Surfschool-Katwijk heeft de verplichting de waarborging van veiligheid betreffende het surfen als hoogste prioriteit te stellen en hiervoor alle mogelijke zorg te treffen.

Artikel 7 – Alcohol

7.1 Het is absoluut en zonder uitzondering verboden om tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of afgenomen dienst van Surfschool-Katwijk alcohol te nuttigen.

7.2 Schending van bepaling 7.1 geeft directe aanleiding tot uitsluiting van deelname aan de activiteit of dienst.

7.3 Restitutie in enige vorm voor uitsluiting vanwege de schending van artikel 7.1 is niet mogelijk.

7.4 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade die door alcoholconsumptie tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van Surfschool-Katwijk is ontstaan aan het eigen lichaam, het lichaam van anderen, goederen van anderen, materiaal toegewezen door Surfschool-Katwijk aan opdrachtgever of goederen van opdrachtgever zelf.

7.5 Het is absoluut en zonder uitzondering verboden om tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van Surfschool-Katwijk verdovende middelen te gebruiken.

7.6 Schending van bepaling 7.5 geeft directe aanleiding tot uitsluiting van deelname aan de activiteit of dienst.

7.7 Restitutie in enige vorm voor uitsluiting vanwege de schending van artikel 7.5 is niet mogelijk.

7.8 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade die door het gebruik van verdovende middelen tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van Surfschool-Katwijk is ontstaan aan het eigen lichaam, het lichaam van anderen, goederen van anderen, materiaal toegewezen door Surfschool-Katwijk aan opdrachtgever of goederen van opdrachtgever zelf.

Artikel 8: Afraden deelname vanwege gezondheidsrisico’s

8.1 Het wordt deelnemers afgeraden deel te nemen aan een dienst of activiteit aangeboden door Surfschool-Katwijk in het geval dat deelnemer:

A) Nekklachten heeft

B) Rugklachten heeft

C) Ernstig overgewicht heeft

D) Recent ernstig hoofdletsel opgelopen

E) Kortademig is

F) Medicijnen gebruikt die effect hebben op (zware) fysieke inspanning

G) Over een slechte conditie beschikt

H) andere ernstige medische problemen heeft.

8.2 Bij twijfel dient deelnemer met een vertegenwoordiger voorafgaand aan de activiteit of dienst na te gaan of deelnemer geschikt is om deel te nemen.

8.3 Indien deelnemer ondanks dat er sprake is van een omstandigheid zoals genoemd in art. 8.1 toch deelneemt aan de activiteit is deelnemer zelf zowel verantwoordelijk als aansprakelijk voor de gevolgen.

Artikel 9: uitvoering van de overeenkomst

9.1 Surfschool-Katwijk heeft het recht om externe partijen in te huren om de door Surfschool-Katwijk aangeboden activiteiten tot stand te laten komen. Opdrachtgever gaat hier door middel van betaling, accepteren van een offerte of deelname mee akkoord.

9.2 Surfschool-Katwijk draagt zorg dat de door haar aangeboden activiteiten of diensten door de externe partij op een manier overeenkomstig de informatie op de website van Surfschool-Katwijk of de informatie via andere schriftelijke bronnen afkomstig van Surfschool-Katwijk is.

9.3 In het geval van uitbesteding door Surfschool-Katwijk van de activiteit aan een extern persoon blijft Surfschool-Katwijk te allen tijde de contactpersoon naar de opdrachtgever.

Artikel 10: beeldmateriaal en persoonsgegevens

10.1 Surfschool-Katwijk heeft het recht beeldmateriaal te maken van de door haar aangeboden activiteit en af te nemen diensten.

10.2 Door middel van deelname gaat de opdrachtgever akkoord met het gebruik van Surfschool-Katwijk van het door haar gemaakte beeldmateriaal voor promotie doeleinden.

10.3 Wanneer opdrachtgever niet akkoord gaat met het gebruik van beeldmateriaal waar opdrachtgever herkenbaar op staat meldt opdrachtgever dit aan een vertegenwoordiger van Surfschool-Katwijk.

10.4 Surfschool-Katwijk gaat conform de wet AVG-Autoriteit Persoonsgegevens om met persoonsgegevens van de opdrachtgever.

10.5 Deelnemer doet door middel van deelname aan een activiteit of dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk afstand van de mediarechten die rusten op het door Surfschool-Katwijk of partners van Surfschool-Katwijk gemaakte beeldmateriaal.

Artikel 11: wijziging of annulering overeenkomst door opdrachtgever

11.1 Wanneer de opdrachtgever zonder geldige reden een overeenkomst van opdracht annuleert worden de kosten hiervan 100% doorberekend aan opdrachtgever.

11.2 Wanneer opdrachtgever later dan de overeengekomen tijd arriveert op locatie van Surfschool-Katwijk of een externe partner van Surfschool-Katwijk wordt deze tijd van de duur van de activiteit van origine afgetrokken.

Artikel 12: Betaling

10.1 Betaling voor de door Surfschool-Katwijk of haar partners aangeboden activiteiten geschiedt op aanwijzing van Surfschool-Katwijk.

10.2 Wanneer opdrachtgever niet voldoet aan deze aanwijzingen is opdrachtgever in verzuim. Wanneer opdrachtgever in verzuim is wordt het openstaande bedrag vermeerderd met de incassokosten.

10.2.1. De incassokosten zijn gefixeerd op 25% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150 euro.

Artikel 11: wijziging of annulering overeenkomst door Surfschool-Katwijk

11.1 Surfschool-Katwijk heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst gesloten met opdrachtgever op te zeggen in het geval van de volgende omstandigheden:

A) Noodweer

B) Onweer

C) Andere weersaspecten die de veiligheid van de activiteiten ten nadele kunnen beïnvloeden

D) Gesloten stranden

E) Politieke onrust

F) Gebiedsverboden

G) Natuurrampen

H) Stakingen

I) Gesperde gebieden

J) Terreur

K) Vaarverboden

L) Andere omstandigheden die kunnen worden gegroepeerd als ‘overmacht’.

11.2 In het geval van een wijziging of annulering door Surfschool-Katwijk zal er in overleg met de opdrachtgever worden gekeken naar een mogelijkheid tot een alternatief programma of het verplaatsen van de activiteit(en) zoals overeengekomen.

Artikel 12: Bijzondere bepaling rondom omstandigheden activiteit ‘Raften’.

12.1 De activiteit ‘Raften’ kan alleen plaats vinden wanneer er sprake is van de volgende omstandigheden;

A) Branding tot golven van 2m (omslaande golven, geen deining) en,

B) Tot windkracht 6 beaufort

12.2 Instructeurs die de activiteit ‘Raften’ begeleiding dienen minimaal 4 jaar ervaring te hebben in het lesgeven van watersporten.

12.3 Instructeurs dienen te beschikken over een lifeguard-diploma wat ieder jaar geüpdatet wordt.

12.4 Instructeurs dienen een ‘fakkel’ mee te nemen

12.5 Instructeurs en deelnemers zijn verplicht tot het dragen van goedgekeurde zwemvesten, helmen en een wetsuit.

Artikel 13: Minderjarige deelnemers

13.1 Minderjarige deelnemers dienen te worden begeleid.

13.2 Surfschool-Katwijk is op geen enkele manier aansprakelijk jegens ouders/voogden van minderjarigen jegens schade ontstaan tijdens deelname aan een activiteit of dienst aangeboden door Surfschool-Katwijk.

13.3 Begeleiders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens omtrent de leeftijd en zwemvaardigheid van minderjarige deelnemers.

13.4 Wanneer minderjarige deelnemers niet beschikken over minstens 1 zwemdiploma dienen zij op voorhand door de desbetreffende begeleiders te worden uitgesloten. Surfschool-Katwijk is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.

Artikel 14: Medewerkers

14.1 Alle uitsluitingen en beperkingen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Surfschool-Katwijk in deze algemene voorwaarden geldt ook voor medewerkers, vertegenwoordigers en andere betrokkenen bij diensten en activiteiten aangeboden door Surfschool-Katwijk.

Artikel 15: Publicaties

15.1 Surfschool-Katwijk draagt zorg voor correcte informatie in publicaties op de website en sociale platformen van Surfschool-Katwijk.

15.2 Mocht er echter toch incorrecte informatie gepubliceerd worden op de website of sociale platformen van Surfschool-Katwijk dan wel publicaties uitgegeven op papier leidt dit niet aansprakelijkheid voor Surfschool-Katwijk.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Op alle door de Surfschool-Katwijk te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 In geval van rechtsgang vanwege een geschil wordt de keuze voor rechtbank bepaald door de Surfschool-Katwijk.

Algemene voorwaarden ATB-Katwijk

Artikel 1: Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.1 Zowel opdrachtgever als deelnemer zijn zelf hoofdelijk aansprakelijk jegens ATB-Katwijk voor schade aan de ATB-fiets en ander materiaal aan hem toegewezen door ATB-Katwijk.

1.2 Opdrachtgever is zelf hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het eigen lichaam, het lichaam van anderen, goederen van anderen of ATB-Katwijk of andere eigendommen van anderen of ATB-Katwijk tijdens deelname aan een activiteit of afname van een dienst van ATB-Katwijk.

Artikel 2: Verplichtingen opdrachtgever:

2.1 De opdrachtgever verliest de aan hem door ATB-Katwijk toegewezen materialen nooit uit het oog.

2.2 Wanneer opdrachtgever ten gevolge van deelname aan activiteiten of andere diensten aangeboden door ATB-Katwijk genoodzaakt is tot ziektetransport of andere medische hulp is opdrachtgever hier zelf aansprakelijk voor.

2.3 Opdrachtgever dient in een situatie zoals beschreven in 2.2 zelf over een ziektekostenverzekering te beschikken. Surfschool Katwijk is hier op geen enkele manier aansprakelijk voor.

2.4 Opdrachtgever gedraagt zich als een goed deelnemer en weerhoudt zich ervan om gevaarlijke situaties voor anderen te creëren.

2.5 Opdrachtgever gaat akkoord met het alleengebruik door hem van de aan hem toegewezen materialen. Het is niet toegestaan deze uit te lenen aan derden.

2.6 Opdrachtgever is verplicht om in persoon de aan hem uitgeleende materialen terug te brengen naar ATB-Katwijk.

2.7 Opdrachtgever installeert de zadelpen niet op of voorbij het maximum.

2.8 Opdrachtgever gaat bij deelname akkoord met de verplichting te allen tijde een fietshelm te dragen.

Artikel 3: alcohol en andere verdovende middelen

3.1 Het is absoluut en zonder uitzondering verboden om tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van ATB-Katwijk alcohol te nuttigen.

3.2 Schending van bepaling 3.1 geeft directe aanleiding tot uitsluiting van deelname aan de activiteit of dienst.

3.3 Restitutie in enige vorm voor uitsluiting vanwege de schending van artikel 3.1 is niet mogelijk.

3.4 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade die door alcoholconsumptie tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van ATB-Katwijk is ontstaan aan het eigen lichaam, het lichaam van anderen, goederen van anderen, materiaal toegewezen door ATB-Katwijk aan opdrachtgever of goederen van opdrachtgever zelf.

3.5 Het is absoluut en zonder uitzondering verboden om tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van ATB-Katwijk verdovende middelen te gebruiken.

3.6 Schending van bepaling 3.5 geeft directe aanleiding tot uitsluiting van deelname aan de activiteit of dienst.

3.7 Restitutie in enige vorm voor uitsluiting vanwege de schending van artikel 3.5 is niet mogelijk.

3.8 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade die door het gebruik van verdovende middelen tijdens, voorafgaand of tussen deelname aan een activiteit of het afnemen van een dienst van ATB-Katwijk is ontstaan aan het eigen lichaam, het lichaam van anderen, goederen van anderen, materiaal toegewezen door ATB-Katwijk aan opdrachtgever of goederen van opdrachtgever zelf.

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

4.1 ATB-Katwijk heeft het recht om externe partijen in te huren om de door ATB-Katwijk aangeboden activiteiten tot stand te laten komen. Opdrachtgever gaat hier door middel van betaling, accepteren van een offerte of deelname mee akkoord.

4.2 ATB-Katwijk draagt zorg dat de door haar aangeboden activiteiten of diensten door de externe partij op een manier overeenkomstig de informatie op de website van ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee wordt uitgevoerd.

4.3 In het geval van uitbesteding door ATB-Katwijk van de activiteit aan een extern persoon blijft Surfschool Katwijk te allen tijde de contactpersoon naar de opdrachtgever.

Artikel 5: beeldmateriaal en persoonsgegevens

5.1 ATB-Katwijk heeft het recht beeldmateriaal te maken van de door haar aangeboden activiteit en af te nemen diensten.

5.2 Door middel van deelname gaat de opdrachtgever akkoord met het gebruik van ATB-Katwijk van het door haar gemaakte beeldmateriaal voor promotie doeleinden.

5.3 Wanneer opdrachtgever niet akkoord gaat met het gebruik van beeldmateriaal waar opdrachtgever herkenbaar op staat meldt opdrachtgever dit aan een vertegenwoordiger van ATB-Katwijk.

5.4 ATB-Katwijk gaat conform de wet AVG- Autoriteit Persoonsgegevens om met persoonsgegevens van de opdrachtgever.

Artikel 6: wijziging of annulering overeenkomst door opdrachtgever

6.1 Wanneer de opdrachtgever zonder geldige reden een overeenkomst van opdracht annuleert worden de kosten hiervan 100% doorberekend aan opdrachtgever.

6.2 Wanneer opdrachtgever later dan de overeengekomen tijd arriveert op locatie van ATB-Katwijk of een externe partner van ATB-Katwijk wordt deze tijd van de duur van de activiteit van origine afgetrokken.

Artikel 7: wijziging of annulering overeenkomst door ATB-Katwijk

7.1 Surfschool Katwijk heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst gesloten met opdrachtgever op te zeggen in het geval van de volgende omstandigheden:

A) Noodweer

B) Onweer

C) Andere weersaspecten die de veiligheid van de activiteiten ten nadele kunnen beïnvloeden

D) Gesloten stranden

E) Politieke onrust

F) Gebiedsverboden

G) Natuurrampen

H) Stakingen

I) Gesperde gebieden

J) Terreur

K) Vaarverboden

L) Andere omstandigheden die kunnen worden gegroepeerd als ‘overmacht’.

7.2 In het geval van een wijziging of annulering ATB-Katwijk zal er in overleg met de opdrachtgever worden gekeken naar een mogelijkheid tot een alternatief programma of het verplaatsen van de activiteit(en) zoals overeengekomen.

Artikel 8: verwantschap ATB-Katwijk aan algemene voorwaarden Surfschool Katwijk

8.1 Iedere bepaling betreffende specifieke uitsluitingsgronden van aansprakelijkheid van Surfschool Katwijk zijn ook geldend voor ATB-Katwijk.

8.2 Iedere bepaling betreffende specifieke uitsluitingsgronden van verantwoordelijkheid van Surfschool Katwijk zijn ook geldend voor ATB-Katwijk.

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1 Indien een deelnemer of opdrachtgever klachten heeft over de activiteiten of diensten aangeboden door Surfschool Katwijk dient deze klacht kenbaar te worden gemaakt in een email verzonden naar info@surfschool-katwijk.nl

9.2 Deelnemer of opdrachtgever dient in deze email nadrukkelijk te beschrijven wat de precieze klacht is.

9.3 De klacht moet binnen 2 weken na ontstaan van de klacht te worden ingediend.

Artikel 10: geschillen

10.1 Op alle door de ATB-Katwijk te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 In geval van rechtsgang vanwege een geschil wordt de keuze voor rechtbank bepaald door de ATB-Katwijk.

Surfschool-Katwijk

Activiteiten aan Zee

ATB – Katwijk

Bomschuitstraat 115

2224 TV Katwijk

KvK 28105971

Btw-nummer: NL002062209B75

Eigenaar (Eenmanszaak) JW Duindam / 05 – 11- 1979